លក់ចង់ដូរស៊េរី

Highlander ឆ្នាំ 2002 ម៉ាស៊ីន 6 ប៉ុង 1 

- ឡានពណ៌ទឹកប្រាក់ 

- ឡានជិះផ្ទាល់ខ្លួន (ឡាននៅស្អាត 99%)

- តម្លៃ 1xxxx $ (អាចចរចាបាន)

-------------------------------------

លេខទូរស័ព្ទ៖ 015514107 / 012362208