*ឡានម្ចាស់ដើម*

បំពាក់អំពូល LED ល្អ

មានបិត UV កញ្ចក់ 🇺🇸

កង់ថ្មី 4គ្រាប់

ពូកស្បែក

ម៉ាស៉ីនល្អ

តាប់ឡូនៅស្អាត

***ជិះសុខសប្បាយ (អត់មានប៉ះ ឬ បុក)